Circuittraining & fitness - FitXpress FitXpress Circuittraining Apparatuur Fitfacts Adressen Bel mij Franchisers
Circuittraining & fitness - FitXpress

Disclaimer
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer, dus u dient deze disclaimer elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze disclaimer in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Andere websites van FitXpress groepsmaatschappijen kunnen verschillende voorwaarden en condities bevatten en u dient deze afzonderlijk te lezen.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, FitXpress, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © FitXpress BV.
Alle rechten voorbehouden.

Uitvoering en realisatie van.Welij communicatie.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van FitXpress en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door FitXpress en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten of diensten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen. 

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van FitXpress , de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van FitXpress en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten. 

Veranderingen in de disclaimer en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.
Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites) Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat FitXpress verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch FitXpress, noch de aan FitXpress gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door FitXpress of de aan FitXpress gelieerde bedrijven. Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het domeinadres van
www.fitxpress.nl in te toetsen.
 
Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen. 

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met Europese en lokale wetgeving.
Neem contact met ons op Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met:

FitXpress Europe BV
Kruisboog 4
3994 AE Houten

Tel.: +31 30 636 13 99
Fax: +31 30 601 70 34
E-mail: info@fitxpress.nl

Technische vragen kunt u richten aan:

van.Welij communicatie
Stoofboogerd 48
4421 DE Kapelle
Tel. +31 (0) 113 330575
Fax +31 (0) 113 330575
E-mail:
info@van-welij.nl
Internet: www.van-welij.nl
 

 
Sitemap | Disclaimer | ©
Laatste up-date: